Skärholmens Mevlana Moské

10 budord i koranen

Bästa brödrar och systrar i Islam.

Många regelsystem och traditioner som folk följer i sina livsstilar har ingenting med religion eller logik att göra. Och tillämpningen av dessa regler eller traditioner för med sig varken gott eller nytta.

Araberna före Islam hade vissa ärvda traditioner när det gäller mat och dryck och sätt att leva, som var långt ifrån vad Gud vill. De hittade på egna regler vad gäller Halal och Haram - tillåtet och förbjudet. När Islam kom så förbjöd Gud - Allah سبحانه و تعالى allt som var onyttigt och ologiskt och tillät allt som var gott och nyttigt.

I Koranen - kapitlet boskap (sura al-an`am ) ger Gud oss tio bud som vi måste följa, och varnar oss från att gå emot dem. De här 10 buden har Gud ålagt andra folk före Islam. Profet Musa har också fått 10 bud. Alla finns i Koranen i olika verser.

1. Det första budet är: Sätt ingenting vid Guds sida.
Det första budet - som Gud säger till profet Muhammad att han ska tala om för folk är:
Sätt ingenting vid Guds sida. I Bibeln står:
’Du ska inga andra gudar ha jämte Mig.’
’Du ska inte göra dig någon guda bild, och du ska inte tillbedja sådana eller tjäna dem.
Exakt samma budskap.

Profeten
tillfrågades: Vad är den största synden?
Han svarade: ”Att ha en annan gud jämte Allah som skapade dig.” Det här kallas på arabiska ”shirk.” Till shirk hör också att man gör vissa dyrkanden för att synas, t ex om man ber för att synas, eller ger allmosa (sadaqa) för att synas, det är också shirk.
2. Det andra budet är: "Föräldrarna ska ni behandla väl."
Det andra budet för muslimerna är: "föräldrarna ska ni behandla väl."
Samma budskap i Bibeln.
"Hedra din fader och din moder."
Det är alltså en grov synd att behandla illa eller missköta sina föräldrar. Du ska tacka dem för att de har försörjt dig och skött om dig när du var liten. Profeten
förklarade att den som sköter om sina föräldrar har samma belöning som den som strider för Guds sak. Att hedra föräldrar innebär också att be Gud förlåta dem.
3. Det tredje budet är: "Döda inte era barn av rädsla för fattigdom."
Det tredje budet är att man ska inte döda sina barn av rädsla för fattigdom. Det gjorde araberna före Islam.

Idag finns det ingen risk att man dödar sina barn, men tyvärr finns det något värre som händer:

Fattiga föräldrar säljer sina barn till icke muslimska föräldrar för att adoptera dem, och då växer muslimska barn upp och blir icke muslimer. Och värre är det för barn som säljs till gangster gäng för att sälja sex, eller för att få olika organ från dem, som sedan säljs till rika, sjuka människor.

Bröder och systrar, Gud har tagit på sig att försörja alla levande varelser som Han har skapat, både människor och djur. Var inte rädda för hungersnöd.
4. Det fjärde budet är: "Begå inte otukt (zina)"
Det fjärde budet är att inte begå otukt (zina), och i Bibeln står "du ska inte begå äktenskapsbrott."

Islam har varit mycket noga med att förbjuda allt som kan leda till brottet, t ex att kvinnor går ut sminkade, eller att de blandar sig med män under okontrollerade sammanhang, eller att man är ensam med en kvinna var som helst, eller att kvinnor klär sig på ett utmanande sätt, eller går eller talar på ett sätt som är utmanande för män. Allt det här är förbjudet i Islam, därför att det leder till otukt, till zina. Och det är förbjudet i alla former - både som sambo och särbo.
5. Det femte budet är att inte döda utan (laglig) rätt.
Det femte budet är att inte döda utan orsak eller laglig rätt, och i Bibeln står det "du ska icke dräpa (döda)."

Gud skänker oss liv och bara Han har rätt att ta det. Det här gäller även självmord.
Man får alltså inte ta sitt eget liv.

Men i tre fall får en muslimsk domare döma till döden:
- om man med flit tar en annan människans liv.
- om man är gift och begår äktenskapsbrott.
Domen genomförs bara om brottet är 100% bevisat, utan tvivel med fyra vittnen. Enligt Profet Muhammad (Allah's välsignelser och frid vare med honom) ska man undvika så mycket som möjligt att verkställa de strängaste straffen.
6. Det sjätte budet är ”rör inte den faderlöses egendom."
Det sjätte budet är ”rör inte den faderlöses egendom." Den faderlöse är en svag person i samhället.

Den som tar hand om hans egendom måste förvalta den väl för hans bästa, annars blir han som den som slukar eld i sin mage. Och så snart den faderlöse blir myndig, ska förvaltaren betala till honom allt vad han äger inför vitten.
7. Det sjunde budet är att man ska "mäta och väga med fulla mått."
Det sjunde budet är att man ska "mäta och väga med fulla mått" när man köper och säljer varor.

Tyvärr är det så att det här brottet, som profeten Shuaibs folk var känt för, begås än idag. Det finns alltså folk som fuskar när de säljer varor, fast Gud uppmanar oss att vara noga med det.
8. Det åttonde budet är "då vi talar ska vi vara rättvisa."
Det åttonde budet är "då vi talar ska vi vara rättvisa." Och "tala" kan vara när du vittnar för eller emot någon. I Bibeln står det "du ska inte bära falskt vittnesbörd."

Det gäller domen som domaren uttalar, eller när du publicerar en nyhet, eller när du begär dina rättigheter.
Allt du säger måste vara sant och rättvist, även om det gäller dina närmaste släktingar.
9. Det nionde budet är: håll dina löften och avtal!
Det nionde budet är att du ska hålla dina löften och avtal, både mot Gud och människor.
10. Det tionde budet är: följ Gud och profetens vägledning!
Det tionde och sista budet är att vi måste följa Gud och profetens vägledning, för att undvika förfall och Guds straff.

Vi ber Gud att göra oss bland dem som hör orden och rättar sig efter det bästa därav.

Amen

Khutbah Imam Malek Moskén 20200110, Imam Hasan Barakat

Fler khutbah/ predikan

Stacks Image 223
white area
white area

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign