white area
white area

Profet Muhammad ﷺ

Må Allahs välsignelser och frid vare med honom!

Ett härligt föredöme

Bli en av Profetens efterfoljare!

Att älska och följa Profet Muhammad ﷺ

{ I Allahs Sändebud har ni ett gott föredöme! } Sura 33:21

Denna artikel, som handlar om hur man älskar och följer Profeten Muhammad – frid och välsignelser vara över honom, diskuterar följande fem principer, nämligen:

  1. Om man älskar Allah, måste man också älska Profeten Muhammad – frid och välsignelser vara över honom.

  2. Om man älskar Profeten Muhammad – frid och välsignelser vara över honom, måste man också följa honom och lyda honom.

  3. Om man lyder Profeten Muhammad – frid och välsignelser vara över honom, lyder man också Allah.

  4. Om man sätter sig emot Profeten Muhammad – frid och välsignelser vara över honom, är man en förlorare i både detta liv och i nästa.

  5. Om man lyder Profeten Muhammad – frid och välsignelser vara över honom, lyckas man också väl i detta liv och i nästa.

Låt oss, och må Allah förlåta oss våra synder, nu titta närmare på dessa fem ytterst viktiga principer:

Du bör veta, och må Allah vara barmhärtig mot dig, att om du älskar Allah måste du också följa hans sista Sändebud till hela mänskligheten, dvs Profeten Muhammad – frid och välsignelser vara över honom. Beviset för detta är när Allah den Upphöjde säger:

Säg [Muhammad]: ”Om ni älskar Allah, följ mig och Allah skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.” [Koranen (‘Imrans ätt) 3:31]

Du bör också veta, och må Allah vara barmhärtig mot dig, att när du älskar Profeten Muhammad – frid och välsignelser vara över honom -är det en plikt för dig att lyda och efterfölja honom i alla frågor som rör ditt liv. Beviset för detta är när Allah den Upphöjde säger:

Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammad] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt. [Koranen (Kvinnor) 4:65]

[Mohammed Knut Bernströms kommentar till Kvinnor, 4:65 i Koranens budskap]

Denna vers slår otvetydigt fast varje muslims plikt att underkasta sig de föreskrifter som Profeten under gudomlig ingivelse gav för att med exempel belysa Koranens budskap och så underlätta för de troende att tillämpa det i praktiken.

Om de troende kallas inför Gud och Hans Sändebud för att han skall döma i det som rör dem, kan deras svar inte bli annat än detta: ”Vi har hört [kallelsen] och vi lyder”; dem skall det gå väl i händer. [Koranen (Ljuset) 24:51]

Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag. [Koranen (De sammansvurna) 33:36]

Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er; och frukta Gud; Gud straffar med stränghet. [Koranen (Mönstringen) 59:7]

När du lyder Profeten Muhammad - frid och välsignelser vara över honom - bör du veta, och må Allah vara barmhärtig mot dig, att du då också lyder Den som har sänt honom, dvs Allah den Givmilde. Beviset för detta är när Allah den Upphöjde säger:

Den som lyder Sändebudet lyder Gud; och den som vänder honom ryggen [bör veta att] du inte är sänd att vaka över dem. [Koranen (Kvinnor) 4:80]

Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång. [Koranen (Kvinnor) 4:59]

Var väldigt varsam, och må Allah vara barmhärtig över dig. För de som sätter sig emot Sändebudet – frid och välsignelser vara över honom – kommer att vara förlorare både i detta liv och i nästa. Beviset för detta är när Allah den Upphöjde, säger:

De som vill sätta sig emot hans [Sändebudets] befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå [hårda] prövningar [i denna värld] och ett plågsamt straff väntar dem [i nästa liv]. [Koranen (Ljuset) 24:63]

Men den som trotsar Gud och Hans Sändebud och överträder de gränser Han [har fastställt] skall föras till Elden och förbli där till evig tid – ett förnedrande straff väntar honom. [Koranen (Kvinnor) 4:14]

… den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag. [Koranen (De sammansvurna) 33:36]

Och på den som visar olydnad mot Gud och Hans Sändebud väntar helvetets eld och i den skall han [och hans likar] förbli till evig tid. [Koranen (Osynliga väsen) 72:23]

Profeten Muhammad – frid och välsignelser vara över honom – har sagt följande till sina följeslagare:

Hela min Ummah [den muslimska nationen] kommer att stiga in i Paradiset, förutom de som vägrar. [Följeslagarna] frågade: ”Åh Allahs Sändebud, vem kommer att vägra?”. Han [Sändebudet] svarade: ”Den som lyder mig kommer att stiga in i paradiset och den som inte lyder mig är den som vägrar.” [al-Bukhari]

  1. Du kan se fram emot, och må Allah vara barmhärtig över dig, ett lyckligt liv såväl på jorden som i paradiset i nästkommande liv om du lyder Sändebudet – frid och välsignelser vara över honom. Beviset för detta är när Allah den Upphöjde, säger:

Dessa är de gränser som Gud [har fastställt]. Gud skall föra den som lyder Honom och Hans Sändebud till lustgårdar, vattnade av bäckar, där han skall förbli till evig tid. Detta är den stora, den lysande segern. [Koranen (Kvinnor) 4:13]

De som lyder Gud och Hans Sändebud, som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen, det är de som skall vinna den stora segern. [Koranen (Ljuset) 24:52]

De som lyder Gud och Sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Gud välsignar med Sina gåvor – profeterna och de sanningsenliga och de som [med sina liv] vittnat om sanningen och de som gjorde det goda och det rätta – en ädel skara! [Koranen (Kvinnor) 4:69]

Den som lyder Gud och lyder [Hans] Sändebud har uppnått en stor seger. [Koranen (De sammansvurna) 33:71]

[okänd författare ]

Stacks Image 199

{Säg: "Om ni älskar Allah, följ mig och Allah skall älska er och förlåta er era synder. Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig."} 3:31

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign