Skärholmens Mevlana Moské

Islam i vår tid

Islam 01: EN Gud, Allah och den bästa av alla människor: Profet Muhammad ﷺ .

Stacks Image 221
Allah, det finns ingen gud utom Gud - Allah.

Allah är den Ende Nödvändige i existensen (al wájib al-wujúd ) och { alla dagar, varje stund är Han i (universell) verksamhet.} 
Sura 55-29

Om barmhärtighet

Allah säger:

Stacks Image 223

”O Mina tjänare! Jag har förbjudit förtryck för Mig själv, och Jag har gjort det förbjudet bland er, att förtrycka varandra.“

Och Hans budbärare är

Profet Muhammad ﷺ


Som sa bland annat: ”Jag skickades för att fullkomliga karaktärsegenskaperna.”

Han sa också: ”Jag är den förste människan som skapades och den siste som sändes.” (Tabari)

Och: “Var barmhärtig mot dem på jorden och Den i himlen kommer att förbarma Sig över dig.“

Islams grunder

Islams tre källor

 • Allahs ord, Koranen och

 • Profetens Sunna

 • Islams lagskolor (madhhab), andlighet

Islam är barmhärtighet, godhet och visdom

Tvärtemot vad vi höra från de 'sociala' medierna - och även ibland från vanliga medier, och i alla fall tvärtemot vad extremister hävdar, är Islams högsta bud barmhärtighet, godhet och strävan efter kunskap.

Muslimer  har alltid varit medvetna om att våld och excesser är förbjudna och att barmhärtighet, medlidande och överseende är grunden för sann mänsklighet. Men om muslimerna blir attackerade, försvarar de sig. Gud säger i Koranen:  {  Var inte orättvis, så lider ni inte ofärd!  } Sura 2:279  { Men om ni har överseende, förlåter och glömmer [de felsteg som de begår, ska Gud visa att]  Han är ständigt förlåtande, barmhärtig. } Sura 64:14  Anas berättar att han hörde Profeten Muhammad - frid och välsignelser vare med honom - säga: “Den som håller fast vid (ger liv till) min Sunnah* har faktiskt bevisat sin kärlek till mig, och den som älskar mig, kommer att vara med mig i paradisträdgården.”

Islam baseras på fem


 • Shahadah - trons vittnesbörd

 • Tidebön - Salah

 • Fattigskatt - Zakah

 • Fastan - i fastemånaden Ramadhan

 • Pilgrimsfärden - Hajj

Stacks Image 229
 

Islams sex trosartiklar


 • Tron på Allah som den Ende

 • Tron på Hans änglar

 • Tron på Hans heliga Skrifter (Koranen, Bibeln (Torah), Evangelium, Psalmerna)

 • Tron på Hans Profeter (Adam, Ibrahim, Musa, Dawood, Isa, Muhammad - frid och välsignelser på dem alla!)

 • Tron på Domedagen, dess händelser och konsekvenser

 • Tron på förutbestämmelsen (al-qadr قدر)

Tron ( imán - att förlita sig på Allah - Gud) befriar människan (från själens svek och från den ondes snaror), för enbart det mänskliga förståndet kan inte begripa Allah (Gud är över människans fattningsförmåga). → Följaktligen för att känna Honom måste man tro; och det är tron som ger (så småningom) kunskap om Allah (må Hans Majestät vara upphöjd) genom rätt handlande enl. Islam och ( tawfíq ). [Om själen]

Prophet Muhammad ﷺ: ”Tron är tungans bekännelse, hjärtats bekräftelse och kroppsdelarnas handlande.”

Ihsan, Islams andlighet

Ihsan grundar sig på Gabriel-hadithen:

”Att tillbe Allah som om du såg Honom framför dig, för även om du inte kan se Honom så ser Han dig.”

Stacks Image 227

Ihsan är dygd, excellens, att göra saker och ting vacker.

Ihsan grundar sig på Gabriel-hadithen:

”Att tillbe Allah som om du såg Honom framför dig, för även om du inte kan se Honom så ser Han dig.”

Det är det tredje elementet i definitionen av Islam som tron, utövandet och dygd, den är inte mindre viktigt än de två andra, alla är väsentliga delar av Islams dîn (≈ religion )

Ihsan hänvisar till förträffligheten i vårt handlande, och som profeten ﷺ påminner oss, Allah سبحانه و تعالى har föreskrivit Ihsan i allt vi gör.


© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign