Skärholmens Mevlana Moské

Ingen Islam utan barmhärtighet

Islam 01

Islam:
EN Gud, Allah och den bästa av alla människor: Profet Muhammad ﷺ .

Stacks Image 183
Allah, det finns ingen gud utom Gud - Allah.

Allah är den Ende Nödvändige i existensen (al wájib al-wujúd ) och { alla dagar, varje stund är Han i (universell) verksamhet.}  Sura 55-29

Allah är den All-Barmhärtige, All-Nådfulle.

Islam är barmhärtighet, godhet och visdom

Islams högsta bud är faktiskt barmhärtighet och godhet. Profet Muhammads (Allah's välsignelser och frid vare med honom) hela liv är bevis för det. Därför är Muslimer också medvetna om att agressioner och excesser är förbjudna och att barmhärtighet, medlidande och överseende är grunden för sann mänsklighet, utan när extremister härjar.

Gud säger i Koranen: { Var inte orättvis, så lider ni inte ofärd! } Sura 2:279 { Men om ni har överseende, förlåter och glömmer [de felsteg som de begår, ska Gud visa att] Han är ständigt förlåtande, barmhärtig. } Sura 64:14

[Mot extremism]Min Barmhärtighet över min vrede

Allah säger: ”Min Barmhärtighet har företräde före min vrede.”

Om barmhärtighet

Ett helt kapitel i Koranen är uppkallad efter Allahs gudomliga attribut Ar-Rahman eller Den Mest Barmhärtige.

Allah säger:

Stacks Image 185

”O Mina tjänare! Jag har förbjudit förtryck för Mig själv, och Jag har gjort det förbjudet bland er, att förtrycka varandra.“

Och Hans budbärare är

Profet Muhammad (fvmh) ﷺ


Han sa också: ”Jag skickades för att fullkomliga karaktärsegenskaperna.”

Och han sa: ”Var barmhärtig mot dem på jorden och Den i himlen kommer att förbarma Sig över dig.“

[mera om barmhärtighet - rahma]

Och Profet Muhammad ﷺ sa:

Stacks Image 175
”De som är barmhärtiga visas (i sin tur) barmhärtighet från den Allbarmhärtige!“
“Var barmhärtig mot dem på jorden och Den i himlen kommer att förbarma Sig över dig.“

De som är barmhärtiga

”De som är barmhärtiga visas (i sin tur) barmhärtighet från den Allbarmhärtige - (ar-Rahmán)!“

Det är ett ömsesidigt förhållande: Den Allbarmhärtige, Allah (må Hans Majestät vara upphöjd) och människan, och det är ärofullt och rättvist för människan att vara barmhärtig, vänlig och hjälpsam mot människorna, som alla är Adams (fvmh) efterkommande.

En av de muslimska lärde sade: "Det befaras att den som inte har någon barmhärtighet inom sig inte tillhör profetens samfund (صلى الله عليه وسلم).

Denna enkla egenskap av barmhärtighet är en ledtråd av vårt tillstånd som medlemmar av profetens (صلى الله عليه وسلم) samfund och en ledtråd om sånt som kommer att hända i nästa livet. Hela saken vilar på barmhärtighet.

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Allahs sändebud (صلى الله عليه وسلم) sade: "Den som inte är barmhärtig, kommer inte att ta emot barmhärtighet." Bukhari
Varken från människorna eller från Allah. Denna hadith har berättats av mer än två följeslagare vid olika tillfällen, vilket visar betydelsen av direktivet.

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign