Skärholmens Mevlana Moské

Om Allah

Må Hans Majestät vara upphöjd - سبحانه و تعالى


Vem är Allah?

Islam:
EN Gud, Allah och den bästa av alla människor: Profet Muhammad ﷺ .

Stacks Image 169
Allah, det finns ingen gud utom Gud - Allah.

Allah är den Ende Nödvändige i existensen (al wájib al-wujúd ) och { alla dagar, varje stund är Han i (universell) verksamhet.}  Sura 55-29

Allah säger i koranen:
Stacks Image 171

{ Människans öga ser Honom inte, men Han ser allt vad ett människoöga kan se. Han är den Outgrundlige som genomskådar allt och är underrättad om allt. }
(Blicken uppfattar Honom ej, men han uppfattar blicken; ja, han är den Skarpsynte, Insiktsfulle.)
6-103

Allah säger också:
Stacks Image 173
HAN är Gud; ingen gudom finns utom Han! Han känner allt det som är dolt för människor liksom det som de kan bevittna - Han, den Nåderike, den Barmhärtige. 59-22

Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen, den Helige, Han (som skänker) fred, Han som (väcker och vidmakthåller) tron, Han som vakar (över uppenbarelsen), den Mäktige, Han som betvingar och återupprättar, Han vars storhet (ingen kan fatta)! Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som (människor) vill sätta vid Hans sida! 59-23

Han är Gud, Skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt och alla i himlarna och på jorden prisar Honom - Han är den Allsmäktige, den Vise. 59-24

Sura 59, Mönstringen (
Al-Hashr )

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign