Skärholmens Mevlana Moské

Islams syn på människan

 • Människan är i behov av mening

  Människan i behov av mening, och särskilt den som söker efter sanning och efter en högre mening med livet.

  Syftet med att söka efter sanning i världen och inom sig själv är att hon förstår:

  • Vem hon är
  • Varifrån hon kommer
  • Hur hon kom till världen
  • För vilket ändamål hon kom hit
  • Vart hon är på väg
  • Hur hon ska gå denna livets väg
  • Vad är hennes syfte och mål
 • Strävan efter sanning, äkthet

  Denna strävan efter det som är sant, äkta och bestående leder - så småningom och i bästa fall - till att hon/ han uppnår en verklig mänsklig nivå; och att bli befriad från glömskans slöjor på samma gång.

  Så kan vägfararen في سبيل الله (på Allahs väg) ta del av det mångfaldiga ljuset av:

  {Gud leder till Hans ljus, vem Han vill.}
  24-35


 • Islam är omfattande

  Islam är inget mentalt eller rationellt ärende, utan den har en positiv och allomfattande inverkan på hela människan och på samhället, när den utövas korrekt och med uppriktighet ( إخلاص ).

  01 Islam är 1/4 gudsdyrkan ( عبادة ) och 3/4 omgänge med människor ( معاملات مع الناس ).

  Även andakten (till Allah) involverar andra människor, exempelvis:

  • Fastan: empati för de fattiga och hungriga → almosor
  • Förätta tidebönen: skyddar ett helt grannskapskvarter
  • Betala zakat: skyldigheter gentemot de behövande


 • En vägledning från ovan

  En vägledning, som kommer ovanifrån är ett måste. Det mänskliga förståndet räcker inte. Allah är större än någonting människornas sinnen kan tänka sig, Han är bortom konceptualisering; allt som kan uppfattas, allt som kan beskrivas är inte Allah - Gud.

  02 Människan behöver vägledning, för hon konfronteras med en hel del hinder och konflikter på resans gång:

  • Människan är svag, därför behöver hon nåd och stöd. Sura 1-4
  • Hon pendlar mellan 2 ingivelser: syndfullhet + gudaktighet. Sura 91-8
  • Hon måste kämpa mot sina dåliga sidor. 70-19—26
  • Hon bör visa tacksamhet. 76-3


 • Den bästa människan

  03 Den bästa människan inför Allahs ögon

  Den bästa människan är Profet Muhammad ﷺ. Sedan är människan kallad till att förverkliga tron (imân إِيمَان) och rättskaffenhet ( إخلاص ):

  { Men de som tror och lever ett rättskaffens liv (och gör goda gärningar), dessa är förvisso de bästa varelserna. }
  98-7


 • Rättigheter och skyldigheter

  04 Människan har rättigheter och skyldigheter.

  Människan har skyldigheter mot Allah سبحانه و تعالى, mot sig själv (sin själ), mot andra människor och mot resten av skapelsen.

  {Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom och att visa godhet mot (era) föräldrar…}
  17-23

  (även 2-24, 2-195, 49-13, 6-38, 16-11,12)

 • Skriftens uppgift

  05 Koranens uppgift

  Koranen är den enda uppenbarade skrift, som har bevarats över seklerna. Den bekräftar profeternas budskap från förr.

  { Alif lam ra. En (helig) Skrift som Vi nedsänt till dig, att du må föra människorna på deras Herres tillskyndelse (enligt deras Herres vilja), ut ur mörkret (1) till ljuset (2) - på den Allsmäktige och Prisades väg (3)}
  14-1
  (1) ut ur vantrons mörker: att lämna vantron och acceptera tron
  (2) till ljuset: till vägen ( ilā sirāt ): till religionens väg
  (3) Den som ständigt prisas av alla och allt i skapelsen.

 • Den muslimska människan

  06 Krav på den muslimska människan

  • Att agera på och visa en god karaktär ( khuluq hasan خلق حسن)
   [Hadith]
  • Ju mer kunskap, desto mera barmhärtighet
   (Ju mindre kunskap, desto mer hyckleri och extremism)
  • Hur Allah dömer människan
   ”Allah tittar inte på ert utseende, men på era hjärtan.”
   [Hadith]


 • Krav på samhället

  07 Krav på samhället - hur Allah dömer ett land:

  Rättvisan är A & O:

  Rättvisan i ett muslimskt land och rättvisan i ett icke-muslimskt land, båda är väsentliga.

  Sannerligen Allah kommer att stödja, bevara, bistå (yansuru) ett land med ett rättvist styre som är kafir, men stödjer inte ett land med ett orättvist styre som är muslim.

  Imam Ahmad Vâlsan


Stacks Image 309

Människan: ett fullkomligt väsen

Kropp + själ + ande ( جسم نفس روح )

Människan skapades som ett fullkomligt väsen, inte som ett laboratorieobjekt, som måste hela tiden uppdateras, modellernas om och trendanpassas.

Människans essentiella behov kan bara tillgodoses genom en äkta religion, som innebär i huvudsak ett ’supra-mänskligt’ element och som omfamnar alla tre nivåer hos människan: kropp, själ och ande ( جسم نفس روح ).

Visdomen bakom människans skapelse

Hon ska vara Allahs - Guds efterträdare på jorden. 2-30–31

Hon är skapat som tjänare ( عبودية ) i den finaste formen, för att befolka och förvalta denna jord ( لِعمارة الأرض ).

Hon är skapat enligt den ursprungliga naturen ( الفطرة ).
7-172

! Människan är i nedgång och förfall om hon inte tror och agerar fromt!
(Su 111-1—3)
Följaktligen är en människa utan något andligt/ religiöst samband en människa vars liv saknar mening.
( حياته لا معني له )

Människans roll i världen

Vad är Islams syn på människans roll i den förgängliga världen?

För att förvalta jorden på bästa sätt, behövs en vägledning ( شريعة ).

 • Denna vägledning är endast visdom och barmhärtighet.
 • Allah - Gud har aldrig förbjudit någonting som är nyttig för människan, utan Han förbjöd det som är skadligt.

Människan är i behov av andlig träning och framsteg för att bli stadgad på den rätta vägen och för att fortskrida längs Sanningens huvudväg.

Profet Muhammad ﷺ sa: ‘Profeterna är ledarna och de lärda är mästarna.’

Människans roll är att vara Allahs ställföreträdare på jorden, och hon ska sträva ihärdigt, ståndaktigt och medvetet på denna väg.

Framgång sker endast genom Allahs ynnest och bistånd. Hon åstadkommer sin uppgift genom att förverkliga det profetiska exemplet i sitt liv.

Kortadress till den här sidan: bit.ly/_mann

Människans tre existentiella tider

Tre tillstånd eller perioder upprättades för människan:

 • Början av hennes skapelse (eller existens), känd som ursprung;
 • Perioden för hennes världsliga existens, känd som livet;
 • Och (antingen) den obligatoriska avskiljningen av anden från dess anknytning till kroppen,
 • Eller dess frivilliga separation från kroppens attribut och detta tillstånd kallas återkomst.


Alltså ursprung, liv och återkomst
مبدأ حياة معاد

Stacks Image 369

70 000 Slöjor

Människans ande täcks av flera tusen slöjor av ljus och mörker.

Dessa slöjor förhindrar smaken av det omedelbara samtalet med Allah och av den upphöjda närheten till Honom.

Men det blev så att människans ande föll från närheten av Allahs högsta höjd till naturens lägsta nivå, och så klart ’spelar det roll’ i vilket tillstånd människan lever i:

Angående människans tillstånd eller verkliga livskvalitet sa Profet Muhammad ﷺ:

"Människor dör i det tillstånd de levde i, och de kommer att uppstå i tillståndet de dött i."

De egna lustars dyrkan

De ondas påståenden och krav ska vederläggas - det är dem som dyrkar sina egna begär och ägnar all sin kraft till att njuta av sina animaliska djur- och rovdjurs lustar.

Nöjda som djur med vad det flytande ögonblicket kan ge dem, är de utestängda från den glädjen som Guds fromma (män och kvinnor) får uppleva och från att åtnjuta det som har förberetts för dem som söker Hans närhet.

[Om männsikans själ]

 

En verklig mänsklig nivå

För att nå en verklig mänsklig nivå bör den troende veta om sig själv, om andra människor och resten av skapelsen, så att han kan förstå balansen (mizan) som är nödvändig för att sträva efter rättvisa med sig själv och andra (qist).

Därför betecknas kampen för att uppnå självkännedom och kunskap om den andre den högsta formen av jihad.

Men de glömde Allah

Vid början för människans tillblivelse separerades hennes rena ande från att skåda Allah (må Hans Majestät vara upphöjd) och täcktes av så många slöjor att den glömde helt Allahs ynnest och välsignelser.

{ De glömde Allah och Han glömde dem. }
9 - 68

Hur mycket den än tänker tillbaka, kan den inte minnas någonting från den intima förtrogenhetens värld, som ersattes av det nuvarande tillståndets ensamhet och att Den Sanne Älskade (Allah) övergavs.

Hade människorna ändå valt att vandra den rätta vägen uppriktigt ( إخلاص ) och i gudsdyrkan ( عبودية ), för detta är vägen till paradisträdgårdarna…

Vägen till paradiset

Den rätta vägen är vägen som leder till Allah (må Hans Majestät vara upphöjd).

Tron på Allahs enhet ( tawḥīd ) är kriteriet för räddningen till paradisträdgårdarna samt tron på Hans änglar, på Hans uppenbarade skrifter, på alla Hans budbärare, på domedagen och på förutbestämmelsen.

Sedan att vända sig till Gud i ånger (över fel och synder 24-31) och göra goda gärningar. Räddningen uppnås endast genom Allahs direktiv.

[Islams trosartiklar]


Profet Muhammad (Allah's välsignelser och frid vare med honom) sa följande:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

Sannfärdighet leder till rättskaffenhet och rättskaffenhet leder till paradiset ( jannah ).
Sahih al-Bukhari, Abdullah


Han sa också (Allah's välsignelser och frid vare med honom):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

O folk, hälsa med ‘frid vara med dig’ ( salâm aleikum ), bespisa de hungriga och be medan folk sover och ni kommer tränga in i paradiset ( jannah ) i fred.
Sunan Ibn Majah, Abdullah bin Salam

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign