Skärholmens Mevlana Moské

Människans själ

Här återges några enstaka argument om vad Islam anser om människans själ, och varför det är viktigt att bry sig om själens tillstånd.
Hjärtat, sinnet och nafs är termer som används utbytbart eller uteslutande av varandra beroende på sammanhang.

Människan har tre element

 • anden (den spirituella delen, som förmår henne att komma i kontakt med de övermänskliga nivåerna.)

 • själen (den psykiska delen, det är från början ’egot’, som styr människan enligt hennes impulser och nyck) och

 • kroppen.

Människans själ och ande är hennes osynliga aspekter.

Allah förklarar i Koranen:

 • Anden, den spirituella delen, rûh
  {De frågar dig om själen/ anden. Säg: "Själen/ anden (rûh ) utgår från min Herres ord/ myndighet/ makt (amr ) - ni har endast fått en ringa del av kunskap/ av (all) kunskap har bara en obetydlig del fallit på er (lott).} 17-85

 • Egot, nafs
  { Varje själ/ var och en (nafs ) får full lön för vad hon förtjänat och ingen skall lida orätt.}
  3-25

Människans själ är inte klanderfri

Människans själ (hjärta) är sannerligen inte klanderfri. Därför misstrodde män av insikt och rättrådighet sina själar, motsatta sig dem i alla lägen och förde dem bestämt mot vad (den låga) själen avskyr - och istället till det som är önskvärd och omtyckt hos Allah (må Hans Majestät vara upphöjd). Vad detta är vet vi från Allahs ord i Koranen, från alla profeters budskap och särskild från den sista profeten Muhammad (må Allahs välsignelser och frid vara med honom).

Hela Koranen vänder sig till människan eller talar om henne. (laqad karramna bani Adam)

Islams religiösa regler har inget 'egetvärde', men är till för människans förberedelse och träning för mötet med sin Herre. Ett mål och grundvillkor är ett ’sunt hjärta’ ( qalbu-s salîm ).

Stacks Image 425

Antingen själen (nafs ) styr människan och förvärrar läget för henne, eller hon strävar hårt och envist att styra sin själ (nafs ) och vinner över den. Det går inte utan Allahs hjälp och Profet Muhammads ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) vägledning.


Stacks Image 423

Den mänskliga lyckan

Den mänskliga lyckan fullkomnas med själens förfining, och människans elände fullbordas när hennes själ överlämnas till instinktiva, animaliska krav och impulser.

Najm Al-Din Razi


Det betyder att det finns två typer av människor, de ena vars nafs (den egoistiska själen) har övervunnit dem och störtat dem i fördärvet eftersom de gav efter för den och lydde dess impulser. De andra sorters är de som har övervunnit sin nafs och tvingat den till lydnad.
Muhammad 'Afifi al-'Akiti

Därför sade Allah (må Hans Majestät vara upphöjd) efter att ha åberopat en flerfaldig ed angående själen:

Stacks Image 398

{ Lycklig den, som håller henne ren,
men den, som begraver henne (i synd och mörker) går mot fördärvet! }
91-9/10

Själens rening och kunskapen om den

Om människans själ enligt Islam.

Vet att själen är en fiende med en väns utseende. Dess svek och bedrägeri är obegränsad, och att avvisa dess ondska och underkasta den är den viktigaste uppgiften. För (den låga) själen ( nafs ) är den mest fientliga av alla fiender, värre än demoner, otrogna och livet i denna värld ( dunya ). Det har sagts att ”det finns ingen rättrogen som inte har fyra fiender,” och bland de fyra är själen den värsta.
Najm Al-Din Razi

Som Profet Muhammad ﷺ sa:

”Din mest motstridiga fiende är din själ, instängd mellan dina båda sidor.” Al-Bayhaqi

Stacks Image 407

Att avhålla själen från lustan

{(Den Dag) skall han som brukade överskrida gränserna (av Lagen - Guds bud) och som valde det jordiska livet (framför det tillkommande livet), (få se att) helvetet blir (hans) slutliga vistelseort!

Men den, som bävade vid tanken att en Dag stå (till svars) inför sin Herre och avhöll själen från lustan (som kunde lägga band på sina begär) skall få paradiset till hemvist. }
79-37--41

”Att {avhålla själen från lustan} betyder inte att leva som en munk eller eremit, att njuta av livets goda (så länge det är HALAL- tillåtet) är i sin ordning, när man tar tillfället i akt och minns (aktivt) Källan Av Det Goda.

Stacks Image 330

Att åtgärda självbedrägeriet

Frågan om efterlivet beror ytterst på en enda sak: jämna ut och rätta till sitt hjärta. Men intentionen måste avsikt vara uppriktig.

Tre saker behövs och en varning:
1.) Intelligens, med vilket menas det ljuset genom vilket en person ser saker som dem verkligen är.

2.) Kunskap, genom vilken en person känner sig själv, sin Herre, det världsliga livet och det kommande livet.

3.) Lära sig vägen till Allah (må Hans Majestät vara upphöjd), fallgroparna däri och lära sig vad som kommer att föra en närmare och leda dit.

4.) Man borde vara på sin vakt så att djävulen inte bedrar (tjusar) en så att man till exempel begär ledarskap, eller att man känner sig säker från Allahs plan. Fruktan ska aldrig vara frånvarande från Allahs vänners (awliya ) hjärtan.

Därför är det en stor uppgift att träna själen och återställa den till rättrådighet och ärlighet, vilket innebär att föra den från ett tillstånd, där själen driver mot det onda och anbefaller det (12-53), till en sådan själ som har kommit till ro (89-27).

Najm Al-Din Razi

Mellan de två ovan nämnda tar själen en tredje form, som den anklagande rösten i människans inre, och Allah hänvisar till denna nafs i koranen:

{ Och jag svär vid samvetets röst }
(75: 2).

Denna nafs (själ) blir medveten om sina egna fel och brister, men är oviss hur den ska råda bot på det.

Hasan al-Basri sa: ”Du ser alltid den troende som skyller på sig själv och säger saker som ’Vill jag ha det? Varför gjorde jag det? Var det ena bättre än det andra?’”

Stacks Image 338

{ Själen bjuder (befaller) sannerligen vad ont är! } 12-53

Stacks Image 342

{ Du själ, som är trygg (som har kommit till ro). } 89-27

Kunskap om själen

Själens träning och förfining ger kunskap om själen, och kunskapen om själen leder till kunskap om Allah - Gud, så som det har sagts:

"Den som känner sig själv (sin själ) känner sin Herre."

Det här är en aforism som överensstämmer med Koranen och Sunna. Till exempel med följande koranvers:

Stacks Image 346

{ Var ej lika dem, som glömmer Allah och som Han låter glömma sig själva (och som Han låter glömma själens välfärd)! Dessa är de ogudaktiga (som har förhärdat sig i synd och trots). }
59-19

Det har sagts, när Allah önskar sin tjänare väl, låter Han honom se sin själs fel och brister.

Motstånd mot (den låga) själen ( nafs ) är början på gudstjänsten ( `ibâdah).

Denna kunskap och den motsvarande handlingen är toppen av all lycka.

Den som känner sig själv

När det gäller den som känner sig själv (sin själ), han känner redan sin Herre, och om han är metveten om sin förgänglighet, vet han att Allah - Gud är evig, och om han känner sig ödmjuk, vet han att Allah - Gud är Allsmäktig, och om han uppfattar sig som tjänare, vet han att Allah - Gud är Herren. Därför är den som inte känner sig själv utestängd från all kunskap.

Stacks Image 444

Själens lägre, djuriska domäner finns kvar, men med Allahs hjälp kan de högre själskrafterna, förståndet och den intellektuella intuitionen `aql, behärska de lägre och hålla dem i schack.

NB: Ingen blir av med själens onda eggelser, utan med Allahs hjälp och bistånd (må Hans Majestät vara upphöjd).

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign