Skärholmens Mevlana Moské

Koranen, Sura 76

Koranen på arabiska, svenska med audio mp3.

Shaykh M K al-Hussary

Shaykh M K al-Hussary (الشيخ محمود خليل الحصري) var en känd koranrecitatör. Han levde i Egypten 1917 - 1980. Som fyraåring började han koran skolan. Med åtta år hade han memorerat hela Koranen och vid 12, började han på det religiösa institutet och lärde sig tio qira'aat (läsarter) på al-Azhar universitetet.

Stacks Image 146

Sura 76

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

​EN OÄNDLIG tid förflöt före människans ankomst, [en tid] då hon var något helt okänt.

För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn.

Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].

För dem som väljer förnekelsens väg har Vi kedjor och järn och en flammande eld i beredskap.

Men de gudfruktiga skall tömma en bägare [vin] spetsat med kamfer

[från] en källa där Guds tjänare släcker törsten och vars flöde aldrig sinar.

[Det är] de som står fast vid sina löften och som bävar för den Dag då skräcken skall överskugga allt

de som ger den fattige, den faderlöse och fången att äta - oavsett deras eget behov och det pris de sätter på [födan] -

[och säger:] "Det är för Guds skull vi ger er att äta och vi väntar ingen gengåva och inget tack från er;

vi fruktar vad vår Herre [har i beredskap för oss] en olycksdiger Dag!"

Den Dagen skall Gud skydda dem mot allt ont och skänka dem kraft och glädje,

och belöna med en [evigt grönskande] lustgård och [dräkter av] silke för deras tålamod och uthållighet.

I denna [lustgård] skall de vila på divaner, stödda [på mjuka kuddar], och där skall de varken utsättas för solens [hetta] eller för köld;

skuggorna skall luta sig över dem och [fruktträden] tjänstvilligt bjuda ut sin frukt.

Och fat av silver skall bäras omkring och bägare, genomskinliga som kristall -

som [om de hade varit] av kristall [fastän de är] av silver; och de bestämmer [själva] hur mycket [som skall sättas för dem].

Och [i lustgården] skall de bjudas en dryck spetsad med ingefära

från en källa vars namn är Salsabeel.

Och de skall betjänas av evigt unga gossar, som du skulle kunna tro vara kringströdda pärlor;

och vart du än vänder dig, ser du överallt glädje och överdådig prakt.

Och de skall bära dräkter av grönt siden och brokad och som smycken skall de ha armringar av silver. Och deras Herre skall stilla deras törst med den renaste dryck.

[Och en röst skall säga:] "Detta är lönen för era mödor, som [Gud] har sett med välbehag!"

JA, DET är Vi, som steg för steg har uppenbarat för dig denna Koran.

Vänta därför med tålamod [Muhammad] på din Herres dom, och lyssna inte till någon av dem som är djupt sjunkna i synd eller framhärdar i förnekelse.

Och åkalla din Herres namn när dagen gryr och när aftonen är nära

och fall ned i tillbedjan inför Honom också under natten, och prisa och lova Honom utan avbrott en hel natt.

De älskar livet och dess flyktiga glädjeämnen [över allt annat] och de skjuter undan [alla tankar på] den svåra Dag [som skall komma].

Det är Vi som har skapat dem och gett deras lemmar och leder styrka, men om Vi vill kan Vi i deras ställe sätta andra, som liknar dem.

DETTA är en påminnelse. Låt då den som vill, söka en väg till sin Herre!

Men ni kan bara vilja om [också] Gud vill [att ni söker denna väg]; Gud är allvetande, vis.

Han innesluter den Han vill i Sin nåd; men för de orättfärdiga har Han ett plågsamt straff i beredskap.

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign