Skärholmens Mevlana Moské

Att uppfostra ett muslimskt barn i väst

Shaykh Mirza Yawar Baig

Stacks Image 227

Texten här är en förkortning av den ursprungliga artikeln på muslimmatters.org:
Raising A Muslim Child In The West, Shaykh Mirza Yawar Baig

Shaykh Mirza Yawar Baig belyser - innan han tar sig an frågan om uppfostran - det moderna samhällets underliggande antaganden och ideologi. Och många av dess negativa särdrag är väl synliga, andra mera dolda, emedan det moderna tänkandet riskerar att påverka oss.

Dessutom att påminna om att Sverige och andra västländer är inga ‘kristna länder’ längre, inte sedan flera hundra år sedan. (Även länderna i öst bygger för det mesta på materialistiska, anti-traditionella antaganden, men det finns några få undantag.) Mera i artikeln.


Sh. Mirza Yawar Baig[1] skriver:
Termen “väst” används både för att fastställa en plats men definierar också ett sinnestillstånd, en ideologi, en filosofi och ett sätt att leva. Den förstnämnda är tillfällig. Den senare är kraftfull, allgenomgripande, den handlar om social ingenjörskonst[2] och om att (speciella) värderingar[3] offentliggörs som definierar människans handlande som i sin tur leder till en ny mening[4] för hennes liv och existens.

Den ene “väst” är utanför dig och finns där du bor. Den andra är inom dig och styr dina beslut, dina begär och handlingar. Det är viktigt att ha dessa två definitioner i åtanke när vi talar om ‘väst och Islam’[5]. För att undvika förvirring i den här artikeln, kommer jag att kalla ideologin “västernism” (eng. ”westernism”). Liksom Islam så är “westernism” en ideologi som inte är platsspecifik utan den är global.[6]


Idag är “westernism” den vanligaste, mest genomgripande och utbredda ideologin i hela världen. Westernism är lika mycket en ‘religion’ som Islam [7], kristendomen eller någon annan traditionell religion. Den har sina egna spelregler[8], inträdes- och utträdesvillkor, den har belöningar och straff, höga präster, tempel och evangelister.


“Westernism” är effektiv eftersom den underblåser varje låg begär under anonymitetens sken för att tjäna pengar för leverantörerna.

“Westernism” är en filosofi som bygger på självets (begärets) överhöghet över allt annat, över familjen, vännerna, samhället och Gud. Dess symbol är att njutningslusten upphöjs till en nivå där den inte bara blir en dygd utan själva meningen med livet. Den blir då själva definitionen för lycka och uppfyllelse, och möjliggör på så sätt (för var och en) att göra vad som helst man vill, oavsett konsekvenserna för andra.

Islam, å andra sidan, är inte heller ‘östligt’ utan universell. Liksom flygets principer som inte förändras om man flyger ett flygplan över USA eller Australien eller Indien. Islam förändras inte för väst eller öst eller någon annan plats på jorden.

Islam är Islam och är baserat på principen om Allahs ﷻ överhöghet över självet (jaget) och över allt annat, den står för avlägga räkenskap till Honom från vilken ingenting är dold och för jagets (begärans) underkastelsen under Islams regler.

Sajda[9] är Islams symbol för att erkänna att lydnad mot Allah ﷻ har företräde framför självsvåld (självsvåldighet)[10] och att syftet med livet och dess fullbordan är att leva och verka endast för Allahs välbehag ﷻ.


När en människa följer sina egna önskemål och begär mot Allahs order kallar Allah ﷻ det för SHIRK[11], för det skulle betyda att man dyrkar dem och underkastar sig under dem, allt detta istället[12] för att dyrka Allah ﷻ. Och Allah ﷻ till och med förbjöd Profet Muhammad ﷺ att intervenera om förlåtelse för sådana människor. Vad kan vara tydligare eller mer allvarligt än så, för att förstå den grundläggande skillnaden mellan Islam och “westernism”?


En muslim erkänner och accepterar glatt att det är syftet med hans skapelse (och hans liv är) att behaga Allah ﷻ och han eller hon gör det på det sätt som Muhammad ﷺ , Allahs Budbärare lärde människorna.

Är Islam förenlig med “westernisms” filosofi? Nej, det är det inte. Är det möjligt för människor som bor i väst; eller i ”västerlandet” att leva av Islam? Ja, utan tvekan.

Det här är en kamp, så klart. Liksom en strid så kräver den mod, den har sina faror, är smärtsam; potentiellt dödlig om du misslyckas och glädjande och givande om du lyckas. Det är ett seriös. angelägenhet, inte en intellektuell övning. Båda kostnaden och vinsten är mycket verkliga. Det första att undervisa är därför att uppmärksamma definitionen ovan[13] så att människor inser att det inte finns något “speciellt” med “väst” som en plats som kräver att Islam ska byggas om, omtolkas eller ändras för att passa människor som bor i det så kallade “väst”.

Vilka är utmaningarna med att uppfostra ett barn i väst?

Utmaningarna har inget att göra med platsen (“västerlandet”) utan med “westernism”, som är global och inom oss. Det vi lär våra barn och faktiskt innan det, det vi behöver för att komma till rätta med oss själva är följande:

☐ Lär barnen respekt för gränserna genom att själv respektera dem. Att sätta gränser är kärnan i föräldraskap.

Det är nödvändigt att sätta gränser utan att vara rädd att bli impopulär. Vare sig det är inom föräldraskapet, i religionen eller i politiken.

Människor behöver definitiva regler. Fritt för alla kan låta trevligt men i själva verket blir det gratis för vissa och på andras bekostnad. Gränser, regler, liksom säkerhetsbälten, begränsar friheten men räddar liv. Säkerhet är omvänt proportionellt mot bekvämligheten.

☐ Lär barnen att älska Allah ﷻ vilket är ett resultat av shukr (tacksamhet). Det är en inställning av tacksamhet, där vi är tacksamma till Allah ﷻ för Hans barmhärtighet och välsignelser.

Kom ihåg att utan Allahs ﷻ kärlek, härlighet och majestät i vår hjärta blir lydnad blott en börda.

☐ Lär barnen Sunnahs betydelse och värde genom att följa den själv. Då är det nödvändigt för oss att känna till och veta vem Allahs budbärare ﷺ är och vad som är betydelsen av vår relation med honom som den vars väg vi efterliknar och följer.
Det här måste vara det allra första vi lär våra barn genom ord och gärning. Allah ﷻ och Allahs budbärare ﷺ måste vara de vanligaste namnen i våra hem. De måste vara referenspunkter för alla våra handlingar, för vår kultur, våra fester, evenemang och beslut.

☐ Ställ dig frågan: “behagar detta Allah ﷻ?” och ”överensstämmer det här med Profetens Sunnah ﷺ ?"
Allah ﷻ har talat om för oss hur viktig Profetens Sunnah ﷺ är[14] och har förordat den som det bästa mönstret att följa för den som älskar Allah ﷻ (må Hans Majestät vara upphöjd).


Tänk att det är faktiskt bra för oss att redan i detta liv följa Sunnah, eftersom allt som Profeten ﷺ lärde ut och gjorde är en förborgad orsak för popularitet och inflytande. När en muslim följer denna den utstakade vägen med avsikt att behaga Allah ﷻ och som ett tecken på hans kärlek till Muhammad ﷺ, förtjänar han (eller hon) i sin tur Allahs kärlek ﷻ. Detta är återigen ett sätt hur Islam blir relevant i den moderna tiden. Samma (andliga, etiska och moraliska) regler gäller idag.

☐ Lär barnen om att vi måste avlägga räkenskap inför Allah ﷻ och till Honom ska vi ska återvända. Varje tal och handling måste göras med detta i tanke.

☐ Lär barnen att tjäna andra som ett sätt för en muslim att definiera sig själv: som en person som gör mest nytta i samhället. Lär dem hur meningsfullt det är inom Islam att tjäna andra för att nå Guds välbehag ﷻ och Hans förlåtelse. Lär dem att det är Islams signum att tjäna andra… så kan vi också svara på den vanligaste anklagelsen om att Islam inte längre är relevant i den moderna tiden[15]. När muslimer uppfattas som välgörare i samhället och att detta beror på Islam, blir det ett bevis för Islams tillämplighet i alla tider bortom allt som någon kan säga mot den.


Allahs budbärare ﷺ sa: “De bästa människorna är de som gör mest nytta för resten av mänskligheten.” (Daraqutni, Hasan)

☐ Lär barnen att vara tacksamma till alla dem genom vilka vi tar emot Allahs välsignelser och att det är det bästa sättet att vinna Allahs välbehag och människornas välvilja.

☐ Lär barnen att stolt (inte arrogant) och med tillförsikt visa att vi skiljer oss i vissa hänseenden, som t. ex. i utseende, dyrkan, umgänge, tal och handling. Vi får inte smälta in som några fler numrar i en odifferentierad massa utan stå fram som relevanta och värdefulla individer. … Utan att vara relevant och värdefull är du ett riskorn i en säck.

☐ Lär barnen de fyra ädla värdena som Integritet (Sannfärdighet), Mod, Medkänsla och förträfflighet. Dessa är Islams fyra kärnvärden.

Slutligen måste vi komma ihåg att barn lyssnar med ögonen. De bryr sig inte om vad du säger förrän de ser vad du gör. Därav följer att uppfostra barn har mindre att göra med barn och mer att göra med föräldrarna. Som du är, så kommer de att vara. Det är därför de är din Sadaqatul Jaariya (din pågående välgörenhet) och inte tvärtom.

._.


 1. Mirza Yawar Baig is the Founder & President of Yawar Baig & Associates. He is an international speaker, coach, trainer and facilitator, specializing in leadership in family businesses.  ↩

 2. Social ingenjörskonst: Social engineering is the use of planned measures, for example, measures that affect people’s social or economic position, in order to create a desirable society. (Collins Dictionary) Men vilken sort samhälle är önskvärd? Vilken kunskap har de ’sociala ingenjörerna’, politiker och teknokrater om människans skapelse när man t.ex. förnekar själens existens.  ↩

 3. Västerlandets värderingar är inte värdeneutrala, dvs. i och med att man deklarerar betydelsen och vikten av vissa värden blir andra värden ogiltig förklarad. Så till exempel mänskliga rättigheter, som är viktiga, men den andra hälften - Guds rättigheter - ignoreras. Jmfr. Allahs rätt över människorna  ↩

 4. Se nedan vilken livsmening som den postmoderna människan ska helst anamma.  ↩

 5. Vi väljer här att skriva Islam i versaler (inte islam) för att framställa dess betydelse till den sista dagen.  ↩

 6. Westernism är en passande benämning, men det finns andra som ’postmodernism’.  ↩

 7. Inte en verklig religion, som har vissa grundläggande kännetecknen, men den liknar ändå mycket en religion, det är det som menas här.  ↩

 8. rules of engagement  ↩

 9. Sajda: där den bedjande kastar ned sig i bön, som också beskrivs i Bibeln 1. Moseboken (Genesis) kapitel 17, vers 3, och 17.  ↩

 10. (Eng. self-indulgence) Självsvåldighet, godtycke, lössläppthet, tygellöshet, lättsinne, respektlöshet, nonchalans; (ibl. nära) anarki, jfr nävrätt, excesser, hänsynslöshet, maktmissbruk (Svenska synonymordboken, Norstedts 1992)  ↩

 11. Månggudadyrkan - den moderna hedendomen.
  +
  Shirk (arabiska شرك), tron på fler än en gud, eller att värdesätta något högre än Gud, är inom Islam den enda synd för vilken förlåtelse ej gives om detta görs medvetet. wikipedia  ↩

 12. Islam erkänner dock mänskliga begär, om de inte strider mot Guds lag, och kanaliserar de i specifika former. Till exempel begär av lust och sex är tillåtna inom äktenskapet, förbjudna utanför.  ↩

 13. Se början av texten  ↩

 14. Profetens Sunnah är allt det som profeten ﷺ gjorde, hans uttal och visdomar.
  Jmfr. "The Meaning of Sunna, by Sh. G. F. Haddad": Sunnah betyder vägen som man går (al-tarīq al-maslūk), och innebär att hålla fast vid vad profeten ﷺ och hans rättledda efterträdare höll fast vid angående lärdomar, gärningar och ordstäv. Detta är den perfekta och fullständiga Sunnah. Ibn Rajab
  Sunnah är visdom och visdom är att placera varje sak i sitt rätta sammanhang. Isma`il al-Ansari  ↩

 15. Dvs. i den moderna och postmoderna tiden som vi lever i nu.
  Jmfr. "Modernity And Postmodernism - Islam",  ↩

http://bit.ly/36jSxm5

© Copyright 2019 Livelynights-Webdesign